1. ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ ПРЕДИ ПОКУПКА

1.1  Какво е осцилоскоп?

Осцилоскопът e инструмент за наблюдение на изменението на електрическото напрежение във времето, а също и за измерване характеристиките на това напрежение. За разлика от волтметъра с осцилоскопа могат да се видят не само средните значения на напрежението в измерваните вериги, но и процеса на изменение на това напрежение във времето.
Графиките, изобразявани на монитора, се наричат осцилограми. Тази форма на изобразяване показва зависимостта на напрежението от времето.
Деленията, нанесени по хоризонталната ос, позволяват да се измерят времевите параметри, докато деленията, нанесени по вертикалната ос, служат за измерване на стойностите на напрежението.

1.2  Какво е универсален осцилоскоп?

Универсалния осцилоскоп е електронен измервателен уред за наблюдение само на електрическо напрежение във времето. На екрана на осцилоскопа се вижда разгънатия във времето образ на електрическото колебание с възможност да се отчетат формата и амплитудата на напрежението, както и да се направят фазови и честотни измервания на сигнала.

За да се наблюдават други физически параметри с него както и да се наблюдават напрежения, чийто параметри са извън конструктивните му обхвати се налага да се използват различни видове приставки и преобразователи на измерваните величини към напрежение.

1.3 За какво се използва осцилоскопа в автодиагностиката?

Един осцилоскоп помага да се открие проблема по-бързо и по-лесно. Често проблемът не е записва код за грешка (DTC) в съответното ECU. Обикновено код на грешка се записва, когато има прекъснат кабел или е налично късо съединение кабел към положителен или отрицателен напрежение. Но когато един сензор или изпълнителен механизъм, е спрял да работи в някакво средно положение, тогава няма записана грешка. В този случай, най-бързият и лесен начин да се открие проблема е ако се разполага с осцилоскоп. Друг много чест случай е, че не може да се запише код на грешка понеже няма датчик, който да установи проблема. Това е много често срещано явление при дизелови комън рейл системи.
С увеличаването броя сензори, изпълнителни механизми и усложняване на електрическите в съвременните автомобили, автомобилния осцилоскоп е инструмент, който диагностицира нередности в автомобила по-бързо и по-лесно. Автомобилния диагностичен осцилоскоп е незаменим инструмент, когато трябва да се измерят изходните сигнали от индуктивните датчици, чиито изходни сигнали представляват последователност на импулси, бавно променящи се аналогови сигнали, първични и вторични вериги запалване, наблюдаване на промяната на налягането във всмукателния колектор, формата на тока през стартера, тока на заряд на акумулатора и т.н.

1.4 Каква е разликата между мотор тестер и обикновен осцилоскоп?

Мотортестера е тип специализиран осцилоскоп предназначен за автодиагностика. Мотортестера изпълняваше много и разнообразни функции по времето когато масовите автомобили бяха с класическо запалване (дистрибуторна капачка). С навлизането на компютърно управление на запалването и на впръскването, и най-вече с премахването на високоволтовите кабели, както е при новите бензинови автомобили с COP (Coil-on-Plug) запалителна система значението на неговите специализирани функции става все по-малко и по-малко.

Основната и най-голяма разлика на мотортестера от универсалния осцилоскоп е това, че той има възможност да изобрази процес, който е много кратък във времето, какъвто е процеса на възникване на запалителната искра. Този процес е изключително бърз, а периода на повторяемост на тези искри във времето е многократно по-голям от времето на горене на искрата. Това е особено актуално при тестове на празен ход на двигателя, когато се правят преобладаващата част от измерванията.

При мотортестерите обикновено има два начина на изобразяване на запалителните сигнали от отделните цилиндри. Единия начин е цилиндрите да се изобразяват един под друг на осцилограмата, а другия начин е те да са в един ред (един до друг), като не се показват времената между искрите.
Друга отличителна особеност на мотортестера се състои в това, че може да покаже времевите деления по хоризонталната си ос както в мили секунди, така и в градуси, до 720 градуса.

1.5  Особености при използване на компютърни осцилоскопи за автомобилна диагностика.

Такова едно решение струва по-малко в сравнение със самостоятелен осцилоскоп, понеже се приема, че всеки вече разполага с един или повече компютъра. Лесно се прехвърлят данните от осцилоскопа към други програми за последваща обработка и анализиране. Програмата с която работи осцилоскопа се инсталира на компютъра и се обновява чрез CD или изтегляне от интернет, без да се налага да се изпраща устройството обратно към неговия производител. Компютрите обикновено имат големи цветни дисплеи с висока резолюция, което плюс за по-удобна работа. Всеки канал е оцветен в различен цвят за по-лесно разграничаване.

1.6 Какви са изискванията към компютъра за програмата CarScope?

Има нужда от компютър (лаптоп, таблет или настолен компютър), работещ с Microsoft Windows. Операционна система: Windows 7, Windows 8.1 или 10; 32-бита / 64-бита. Препоръчва се най-малко едно ядрен процесор 1.6 GHz и 2GB оперативна памет за Windows 7. За работата под Windows 7, 8.1 или 10, да се използва достатъчно мощна машина за стабилна работа.
CarScope програма изисква около 200 MB пространство на твърдия диск.
Разделителна способност на екрана трябва да не е по-ниска от 1280x800, но по-голяма е препоръчителна.
Ако осцилоскоп е CarScope (Wi-Fi), предварително трябва да е инсталиран адаптер безжична Wi-Fi мрежа съвместим с IEEE 802.11 b/g стандарт.

1.7  Програмата CarScope работи на Windows 10.

Да, настоящата версия на CarScope е съвместима с Windows 10. Но предварително трябва да бъде инсталиран пакета .Net Framework 3.5 в Windows 10. Вижте "Как се инсталира .Net Framework 3.5 за Windows 10?"

1.8  Дали програмата CarScope ще работи на таблети на Microsoft?

Има две версии на тези таблети наречени "Surface" и "Surface Pro". Обикновените "Surface" таблети са базирани на ARM процесори и работят с "Windows RT" и те нямат съвместимост с нормалните Windows x86 програми. Програмата CarScope няма да работи на тях. Другият вид "Surface Pro" таблети използват Intel процесори и Windows 8 така че CarScope ще работи добре с тях.

1.9  Ако са необходими повече от 4 канала, могат ли да се използват 2 осцилоскопа CarScope на един компютър по едно и също време?

Не, това е невъзможно.

2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

2.1  Какво е точност на един осцилоскоп?

Понятието точност на един осцилоскоп се отнася до това в каква степен измерените от него стойности се отклоняват от истината. За да се прецени реалната точност, трябва да се отчете "най-лошия случай".
Също така вижте раздела "Какво се има в предвид под <калибрационни данни>?"

2.2  Какво се има в предвид под “калибрационни данни”?

Всички електронни компоненти в осцилоскопа имат известно отклонение. В най-лошия случай грешка при измерване може да достигне повече от 5%. Калибрационните данни това са коефициенти, които са специфични за всяко устройство и те са предварително записан във вътрешната памет на осцилоскопа. В неговия фирмуер.
Когато програмата на компютъра получава измерените данни от осцилоскопа, те се преизчисляват спрямо специфичните за този уред коефициенти, с цел да се подобри точността на измерване.

2.3  Наистина ли е важно осцилоскопа да има гомяма собствена памет?

Дълбочината на паметта на осцилоскопа е твърде съществена за всички измервания при автомобилната диагностика. Дължината на паметта имат пряко въздействие върху честотата с която един входен сигнал се преобразува от аналогов към цифров вид. Съответно това влияе на ефективната широчина на честотната лента и на качеството на преобразуване. Дължината на паметта определя най-голяма честотата на дискретизация, която може да се използва за да се преобразува определен входен сигнал.

2.4  Какъв е размера на собствената памет на CarScope осцилоскопите?

Според това какъв е типа на осцилоскопа всеки има различна памет. Затова трябва да се провери спецификацията на всеки конкретен модел.

2.5  Какво означава "честота на дискретизация"?

Честотата на дискретизация на един осцилоскоп още се нарече честота на преобразуване на входния аналогов сигнал в цифров. Това е тактовата честота с която работи аналогово-цифровия преобразувател на осцилоскопа. Казано с други думи това е, колко пъти в секунда се взимат проби от тествания сигнал. Тази стойност ограничава най-високата честота на входния сигнал, който може да бъдат правилно анализиран от осцилоскопа. В зависимост от това дали всеки измервателен канал има свое АЦП (аналогов-цифров преобразувател) или всички канали споделят един АЦП, скоростта на вземане на проби може да зависи от броя на каналите, които се използват едновременно. Обикновено АЦП с тактова честота 10MHz на канал е напълно достатъчно за нуждите на автомобилната диагностика.

2.6 Какво означава  “широчина на честотната лента”?

Честотната лента е може би най-често използвания параметър, когато искаме да се прецени ефективността на един осцилоскоп. Това определя най-високата честота на входния електрическия сигнал, който осцилоскопа може да изобрази. Ефективното значение на честотната лента на цифров осцилоскоп се определя главно от честотата на дискретизация. По-точно ефективната широчина на честотната лента е обикновено десет пъти по-ниска от честотата на дискретизация. Ненужно голямата честотна лента ще доведе до появата на шум или на нежелани сигнали на екрана на вашия осцилоскоп. Ако сигнала е с по-висока честота отколкото може да изобрази осцилоскопа ще се наблюдава изкривявания на входния сигнал и  ще възникнат големи грешки. Затова няма осцилоскоп, който би бил подходящ за всички цели. Най-добре е когато широчината на честотната лента на осцилоскопа е съобразена със задачата за измерване.

2.7 Какво е разделителна способност на осцилоскопа??

Способността на един осцилоскоп за изобразяване на малки входни напрежения или да се видят фини детайли от сигнала се нарича "разделителна способност". Разделителната способност на осцилоскопа зависи от няколко параметъра:

 • Броят на битовете на вграденото АЦП.
  Обикновено вертикална разделителна способност от 8 бита е напълно достатъчно за всички автомобилни приложения;
 • Опорното напрежение на АЦП;
 • Типа на входната електрическа верига;
 • Типа на предусилвателя на входния сигнал, ако такъв съществува.

3. ВЪПРОСИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПОЛЗВАНАТА ПРОГРАМА

3.1 Колко струва нова версия на CarScope основната програма?

Всяка нова версия на програмата е напълно безплатна за използване. Трябва де се отиде в раздела за изтегляне на сайта и да се свали по-новата версия, ако такава е налична.

3.2 Има ли нужда да има предварително инсталирани специални Windows драйвери за CarScope?

Не е необходимо да се инсталира специален драйвер. Въпреки, че е необходимо да се провери дали е налице работеща/и LAN / Wi-Fi мрежова карта инсталирана с най-новите драйвери.

3.3  Как се проверява, версията на програмата, която се използва в момента?

Стартира се програмата CarScope и се влиза в меню "Помощ", след това в "Относно". Гледа се текста “Software Version XX.X”, където XX.X е версията на програмата.

3.4  Как се инсталира .Net Framework 3.5 на Windows 10?

Моля въведете в интернет търсачка като Google, Bing или друга същия въпрос.

Пример-1:
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_install/how-to-instal-net-framework-35-on-windows-10/450b3ba6-4d19-45ae-840e-78519f36d7a4?auth=1

Пример-2:
http://winaero.com/blog/offline-install-of-net-framework-3-5-in-windows-10-using-dism/

Или вижте това видео: https://www.youtube.com/watch?v=o32GQKR3j-A

3.5  Как да запазя вече записаните измервания, когато се обновява CarScope програмата с по-нова версия?

Трябва да се отиде в инсталационната папка на програмата. Обикновено това е C:\CarScope\, да се копира папката " Saved Measurements " и тя да се запази някъде.

3.6  Как да запазя вече записаните осцилограми , когато се обновява CarScope програмата с по-нова версия?

Трябва да се отиде в инсталационната папка на програмата.  Обикновено това е C:\CarScope\, да се копира папката “Saved Waveforms” и тя да се запази някъде..

3.7  Как се задава по-висок приоритет на CarScope програмата в Windows?

Да се натиснат едновременно Ctrl+Alt+Del и се отваря ново меню. Там се избира → Start Task Manager  → Processes → CarScope Pro.exe → десен бутон на мишката → Set Priority → посочва се опцията Realtime. Това може да се направи, за да може осцилограмите на екрана да са по-изгладени и по-пъргави.

3.8  Има ли вградена помощна система за това как се работи с CarScope осцилоскопите?

Да! Има два варианта на системата за помощ. В главната помощ се влиза чрез натискане на бутона "Помощ", като при много други програми. Вторият вид помощ е в зависимост от това какво конкретно нещо трябва да се направи. Тази помощ е полезна за точно определена ситуация. Примерно ако сте избрали от програмата че ще се тества MAF сензор, контекстната помощ ще опише как да се свърже осцилоскопа, какви измервателни сонди би трябвало да се използват, необходимите настройки на осцилоскопа и т.н.

3.9 Възможно ли е да се използва CarScope програмата с осцилоскоп, направен от друг производител?

Не, това е невъзможно.

3.10 Възможно ли е да се използва някое от CarScope устройствата с програма, разработена от друг производител?

Да, това е напълно възможно, но тази програма трябва да е написана за да се използва с CarScope. Ние от Дитекс предлагаме два различни вида програми, които са написани от различни програмисти.

4. ОБНОВЯВАНЕ НА ФИРМУЕРА И ВЪПРОСИ ЗА ХАРДУЕРА

4.1  Как да проверя какъв е серийния номер на моето устройство?

Захранете вашето устройство CarScope. Свържете се към безжичната мрежа на CarScope в Windows (ако изпозлвате CarScope Pro) или свържете LAN кабелът (за CarScope LAN и PLUS). Отворете програмата CarScope и натиснете бутона Свържи, за да осъществите връзка с CarScope устройството. След успешна връзка, отидете в менюто Помощ → Относно. Вижте текста “Serial number: xxxxxxxxxxxx” където xxxxxxxxxxxx е 12 цифрения сериен номер на вашето CarScope устройство.

4.2  Къде мога да проверя каква е текущата версия на вградения фърмуер?

Захранете вашето устройство CarScope. Свържете се към безжичната мрежа на CarScope в Windows (ако изпозлвате CarScope Pro) или свържете LAN кабелът (за CarScope LAN и PLUS). Отворете програмата CarScope и натиснете бутона Свържи, за да осъществите връзка с CarScope устройството. След успешна връзка, отидете в менюто Помощ → Относно. Вижте текста “MCU FW: XXXX” където XXXX е 4 цифрения номер на версията на вградения фирмуер на вашето CarScope устройство.

* Ако използвате устройство CarScope Pro (Wi-Fi) можете да видите и версията на фирмуера на вградения Wi-Fi модул. Вижте секцията “Fi-Wly:”.

4.3 Каква е функцията на светодиода отзад на кутията на LAN и PLUS осцилоскопите?

Този светодиод информира за “Connection status” (състояние на връзката) на CarScope LAN или PLUS устройството.
Когато устройството е захранено, светодиода започва да мига. При успешно осъществяване на връзка с CarScope LAN или PLUS устройствово (в CarScope програмата), светодиода остава да свети постоянно (не мига).

4.4  Каква е функцията на зеления и червения светодиод отзад на кутията на CarScope Pro?
Червения светодиод е за “WiFi reset” (рестартиране на Wi-Fi модула) на вградения Wi-Fi модул. Когато CarScope Pro устройството е включено, червения светодиод светва и угасва след около 10 секунди.
Забележка: “WiFi reset” светодиода е наличен само в CarScope Pro устройствата (с безжична връзка)! CarScope LAN и CarScope PLUS устройствата имат само един светодиод “Connection status” (състояние на връзката)! Тези устройства нямат светодиод “WiFi reset”!
4.5 Как да се обнови фърмуера на CarScope осцилокопа?
Отидете в секцията "Архиви" на този сайт и се следват инструкциите за всеки конкретен модел CarScope осцилоскоп.

4.6  Мога ли да използвам един и същ CarScope осцилоскоп на няколко компютъра?

Програмата CarScope може да бъде инсталирана на всеки един компютър с Windows. Всеки от тези компютри ще работи нормално с осцилоскопа. Обаче едно устройство не може да се ползва в едно и също време на повече от един компютър.

5. ВЪПРОСИ ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ

5.1  Каква е разликата между осцилоскопите CarScope PLUS, CarScope LAN и CarScope Pro?

Вижте страницата “Comparison of CarScope automotive scopes”

5.2  Мога ли да използвам CarScope осцилоскоп за измерване на осцилограмите на първичната и вторичната страна на запалителната система?

Да, на 100%. Всеки от моделите от фамилията CarScope е високоефективен анализатор на запалването. CarScope осцилоскопите са специално създадени за автомобилни приложения и анализ на запалителните системи. Осцилограмите се изобразяват както на 1 канал (1 цилиндър), така и на всички цилиндри едновременно (за 4 цилиндрови двигатели). Поддържат се всички видове запалителни системи: с или без дистрибутор, както и Coil-on-Plug (COP) системите. 

5.3  Защо не мога да синхронизирам четирите цилиндъра на екрана при DIS запалването?

Възможно е нивото на синхронизация да е прекалено ниско, но ако въпреки това осцилограмата не може да се стабилизира, то тогава е възможно полярността на сигнала да е обърната. В този случай се налга да се разменят местата на капацитивните щипки на Канал B и Канал C.

5.4  Каква е разликата между осцилоскопите с кабел (LAN) и тези с безжична връзка (Wi-Fi)?

Основната разлика между CarScope Pro (Wi-Fi) и другите два осцилоскопа е значително увеличената скорост на комуникация между компютъра и осцилоскопа в сравнение с безжичния вариант.
По-бързата комуникация и по-бързото време за реакция правят осцилограмите да изглеждат по-правилни на екрана.

В същото време се възползваме от всички предимства на Ethernet мрежовия протокол:

 • Галаванична изолация между компютъра и осцилоскопа;
 • Възстановяване на загубени пакети за по-сигурна комуникация;
 • Голяма устройчивост на шумове: магнитни, радио и други.

5.5  Има ли информационна библиотека с осцилограми включена в CarScope програмата?

CarScope програмта съдържа голяма база от осцилограми зса сравнение на сигналите и мощна помощна система. Може да се записват всички резултати от измерванията за по-късен анализ или да се създаде база с типични проблеми. Освен това са налични и предварително зададени настройки, които ви позволяват просто да започнете да измервате без да се налага да настройвате обвхватите по напрежение, време, както и синхронизацията.

5.6  Идва ли CarScope устройството с някакви измервателни пробници в комплекта?

Вижте секцията за принадлежности за продукта, който ви интересува.

5.7  Каква е разликата между осцилоскопите от фамилията CarScope и автомобилен кодочетец?

Кодочетците и автомобилните осцилоскопи вършат различна работа. Кодовете за грешки, прочетени с вашия кодочетец са винаги първия избор, но това не е достатъчно ако проблема е труден за откриване. По-задълбочена дигностика е необходима и в този момент идва на помощ автомобилия диагностичен осцилоскоп.

6. ВЪПРОСИ ОТНОСНО СВЪРЗВАНЕТО С КОМПЮТЪР

6.1  Защо не USB?

Нашият опит с голям брой USB осцилоскопи доказва, че има много непреодолими комуникационни проблеми. При някои измервания в автомобилите USB комуникацията не е надеждна като например в измерванията на вторичната верига на запалването, сигнала от пиезо дюзи и други.

6.2  Защо използваме протокола TCP IP за комуникация?

TCP IP протокола е много надежден. Ако по някаква причина има загуба на част от данните, този протокол възстановява загубените битове. В идентичения случай при USB комуникацията това довежда до "увисване" на компютъра.

6.3  Какви са предимствата на LAN връзката?

 • LAN конектора е изолиран и няма електрическа връзка между компютъра и осцилоскопа. По този начин се елиминират разликите в потенциалите довеждащи до проблеми;
 • LAN комуникацията има галванична изолация. Тя предпазва вашия компютър от пикови напрежения и токови удари;
 • Голямото предимство на LAN и Wi-Fi връзките е голямата устойчивост на смущения. Филтрирането срещу магнитни полета минимизира статичния шум, магнитните и радио полетата.

6.4  От какво захранване имам нужда за моя осцилоскоп CarScope Plus/LAN/Pro?

Може да се използва автомобилния акумулатор или DC захранващ адаптер от мрежата с 2.5mm конектор.

6.5  Как да осъществим връзка с CarScope Pro (Wi-Fi) в Windows?

Отворете програмата CarScope и отидете на Помощ → Как да се свържа → CarScope PRO.

6.6  Как да проверя дали CarScope Pro е правилно свързан в Windows?

Захранете CarScope Pro (Wi-Fi) устройството и изчакайте докато червения светодиод изгасне. Зеленият светодиод трябва да мига. Отидете на лентата на състоянието (долу вдясно до часовника) и чукнете върху Wi-Fi връзките и ще видите CarScope-xx Wi-Fi мрежата, където “xx” са последните символи от серийния номер на устройството. Те са уникални за всяко устройство. Опитайте да се свържете към тази мрежа и ако връзката е правилно осъществена, ще излезе надпис “limited access”.
Ако всичко споменато по-горе е наред трябва да имате предвид, че в Windows 10 не е вграден Microsoft .Net Framework 3. Вижте “How to install .Net Framework 3.5 on Windows 10?”.

6.7  Как да се свържа към CarScope PLUS/LAN в Windows?

Отворете CarScope програмата и отидете на Помощ → Как да се свържаt → CarScope LAN или Помощ → Как да се свържа → CarScope PLUS.

6.8  Бутона “СВЪРЖИ” не е активен?

Ако осцилоскопа е CarScope Pro (Wi-Fi), проверете дали е осъществена връзка между устройството и Windows.
Ако осцилоскопа е CarScope LAN или Plus, се уверете, че LAN кабелът е свързан правилно и устройството е захранено. Ако не използвате статичен IP адрес ще трябва да изчакате повече време.

6.9  Бутона “СТАРТ” не е активен?

Проверете дали CarScope устройството е било правилно свързано с програмата.

6.10  Излиза следното съобщение /CarScope Pro/:

“Четенето на калибрационните данни беше неуспешно”.

Какво трябва да правя?
Намалете разстоянието между CarScope Pro (Wi-Fi) и компютъра и опитайте отново.

6.11  Възможно ли е използването на CarScope програмата и едновременно ползването на интернет?

Това не е добра идея.

6.12  Отнема много време за осъществяванетп на връзка с устройството. Със статичен IP адрес всичко е наред, но искам да използвам интернет?

Вариант 1:
Интернетът е чрез LAN адаптера, а CarScope Pro устройството към Wi-Fi адаптера.

Вариант 2:
CarScope LAN или PLUS към LAN адаптера и интернет на Wi-Fi адаптера.

Вариант 3:
Сложете няколко статични IP и не използвайте динамични такива. Първият за служебния рутер, втория за домашния рутер и третия за CarScope Pro, LAN или PLUS.

6.13  Има ли планове за преход към по-бърз Wi-Fi стандард като 802.11n?

802.11n е високоскоростен мрежови протокол и такава скорост не е нужна за нуждите на автомобилната диагностика.

7. ВЪПРОСИ ОТНОСНО ИЗМЕРВАНИЯТА

7.1  Автомобилните менюта не са активни?

За да имате достъп до тези менюта, трябва да имате устройство CarScope, което е свързано към програмата.

7.2  Какви са максималните измервани стойности на честотата и напрежението?

Вижте характеристиките на продукта, от който се интересувате.

7.3  Мога ли да измервам ток с осцилоскоп?

Да, като използвате допълнителни ампер клещи.

7.4  Може ли измерваните напрежения да се изобразят като цифров мултиметър със средна, минимална и максимална стойност?

Чрез използването на измервателните маркери можете да наблюдавате само максималните и минималните стойности на сигнала. Не можете да наблюдавате средната стойност!

7.5  Мога ли да измервам променливо напрежение и в какъв диапазон?

Да, обхвата е ±20V без затихвател, ±200V - с 10:1 затихвател и ±400V - с 20:1 затихвател.

7.6  Позволяват ли 600 амперовите токови клещи  бърз компресионенсравнителен един към друг тест въз основа на консумирания ток при въртене на стартер?

Да, основната функция на CA-600 ампер клещите е извършването на относителен компресионен тест.

7.7  Мога ли да тествам всички видове дюзи директно и ако не, как да го направя?

Трябва да използвате затихватели 10:1 или 20:1 на всеки канал на осцилоскопа при наблюдения на сигналите от дюзите. Причината е, че всяка електромагнитна дюза има бобина, която предизвиква пикове на напрежението до около 60V в зависимост от вида на дюзата. При тестване на дизелови или бензинови пиезо дюзи напрежението достига 170V в зависимост от дюзата. Всеки канал има входен обхват 20V и затова се нуждаете от затихвател на всеки вход.

7.8  Мога ли да превърна скалата в градуси?

Не е възможно да покриете 0-360 или 0-720 референтия маркер за време, за да индицира пълен цикъл на двигателя за например въртене на стартер или сигнал от датчика на разпределителния вал към този момент. Имаме бъдещи планове да добавим тази функция като рамка в допълнителен слой, в който ще може да се настройва референтия маркер.

7.9  Каква е максималната дължина на записа на измерванията?

В настоящата версия на програмата, максималната дължина на записа на осцилограма е 200 екрана.

7.10  Защо при наблюдението на записан сигнал не е възможна промяната на скалата за време?

Това не е възможно, защото, добавянето на такава опция означава изобретяването на нов сигнал помежду паузите между измерването на сигнала в устройството CarScope.

8. ДИАГНОСТИКА НА CAN ШИНАТА

8.1  Възможна ли е визуализацията на сигналите от CAN шината с CarScope осцилоскопите?

CAN шината има две линии и използва диференциален сигнал, което означава, че сигнала от едната линия е огледален на този от другата. Както Wi-Fi (CarScope Pro), така и LAN (CarScope LAN) осцилоскопите могат да визуализират сигналите от CAN шината с изключение на тези с честота над 100kHz (високоскоростен CAN) поради ниската честота на дискретизация на осцилоскопа. Важно е да се отбележи, че не е неразумно да се тестват сигналите на CAN шината с осцилоскоп, защото те не са периодични сигнали! Сигналите на CAN шината трябва да се тестват с анализатор на CAN шината. Така че Wi-Fi (CarScope Pro) и LAN (CarScope LAN) осцилоскопите не са подходящи за „тестване“ на CAN сигнали. Нашият нов осцилоскоп CarScope PLUS е подходящ за наблюдения („тестване“) на сигналите и за потвърждение на наличието им!

8.2  Може ли CarScope да показва сигнала от Flexray шината?

Използването на автомобилен осцилоскоп за тази цел е безполезно.

9. ВЪПРОСИ ЗА АВТО-ДИАГНОСТИЧНИ КОМПЛЕКТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Какви са основните принадлежности, които идват в комплекта при закупуването на CarScope?

Отидете в секцията "Авто-диагностични комплекти с осцилоскопи"

10. ВЪПРОСИ ЗА ДОСТАВКА И ОБРАБОТКА

10.1  След като направя поръка, след колко дни ще получа стоката?

Всички поръчки се обработват и изпращат в рамките на 2-3 работни дни, ако не е посочено друго. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност за загубени или повредни пратки. Пратките понякога се загубват и не е възможно да се проследят, освен ако не са изпратени по DHL, UPS, FedEx и т.н. Случва се загубените пратки да бъдат задържани от митническите служби. Ако не получите вашата пратка в рамките на 15 работни дни, можете да изпратите запитване за вашата пратка до местния офис на митническата служба.

10.2  Колко ще ми струва доставката?

Ние трябва да знаем вашият пълен адрес за доставка и телефон за връзка. Куриер доставя поръчания продукт/и на посочения от Вас адрес. Точната стойност на доставката е в зависимост от действащите тарифи на посочената от Вас куриерска фирма. Стойността на доставката зависи от общото тегло на избраните от Вас продукти и тяхната обща стойност. Използваме куриерските услуги на Интерлогистика и Еконт. Ако желаете конкретна куриерска компания, различна от посочените две, трябва изрично да ни уведомите за това, за да спазим Вашето изискване.

10.3  Доставка в държава от европейския съюз

Ако работите в някоя държава от европейския съюз, няма нужда ваши близки да ви препращат това което искате да си купите. При такава доставка стоката ще бъде доставена в рамките на една седмица. Като цената на доставката варира, но обикновено е до 50 лева.

10.4  Има ли разлика в цените ако се купи от наш упълномощен дистрибутор?

Цената е същата. Единствената разлика може да бъде ако евентуално продукта, който се купува го няма в наличност при дистрибутора. В такъв случай цената ще се повиши с стойността на доставката.